Telegram| Telegram Web| Đăng nhập Telegram web online

Telegram web là phiên bản web trực tuyến của ứng dụng nhắn tin gọi điện telegram. Bạn có thể sử dụng Telegram Web trên mọi trình duyệt.